Canvas
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że:
 2. •    Administratorem Państwa danych osobowych jest Canvas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Sarabandy 63, 02-868 Warszawa, KRS nr 0000448794, NIP 9512363986, REGON 146510831 – dalej jako Spółka.
 3. •    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Spółce jest Paweł Ostolski.
 4. •    W sprawie swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z bezpośrednio ze Spółką na adres p.ostolski@canvas.pl.
 5. •    Kategorie danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez Spółkę to:
 6. (i)  imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, miejsce pracy oraz stanowisko służbowe osób zaangażowanych w kontakt ze Spółką.
 7. (ii) Dane identyfikacyjne oraz kontaktowe innych osób, o ile przetwarzanie tych danych jest uzasadnione przepisami rozporządzenia.
 8. •    Spółka przekazuje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa, na podstawie odpowiednich umów oraz z poszanowaniem wymogów bezpieczeństwa i poufności tych danych. Dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym dostawcom usług, wspierającym Spółkę w kwestiach prawnych, audytach czy świadczącym na rzecz Spółki inne usługi związane z koniecznością dostępu do bazy danych osobowych będącej w zasobach Spółki jako administratora danych osobowych. Spółka. nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. •    Czas, przez jaki Spółka może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, przy czym:
 10. (i)  w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 11. (ii) w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 12. (iii)przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
 13. (iv) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.
 14. •    Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: p.ostolski@canvas.pl.
 15. •    Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 16. •    Spółka na bieżąco aktualizuje zasady ochrony danych osobowych. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 23 lutego 2021 r.